วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

การตรวจและเชื่อมโยงสูตรBom กับ วัตถุใน CAD แบบ Online ของ PestimateCAD

ใน Pestimate CAD (PESCAD) เดิมการจะตรวจว่า โปรแกรมเชื่อมกับ Entity หรือ เส้นใน CAD ตรงใหน ทำไม่ได้ โดยตรง ใน PES 1.4 ใหม่ จะทำงานได้ง่ายกว่าเดิมมาก และจะตรวจเช็คด้วยว่าที่เคยเชื่อมโยง คิดราคา ไปแล้ว หรือ ลบเส้น ไม่คิดแล้ว มี อันใหนบ้าง โดย เพิ่มคำสั่ง "PESQTO" หรือเรียกจากหน้าส่งออก ใน PES ก็ได้

แสดงผล จะแสดง รายการและ เมื่อกดที่รายการ ที่ส่ง Bom รายการไป Pestimate จะแสดง Entity วัตถุที่ เลือก กระพริป

และ   ถ้าผิด สามารถแก้ Property ได้ทันที่ จาก Property

และ กดที่ "ปรับปรุ่งรายการที่เลือก"ก็จะนำเข้าทันที่ ทำให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อของ งาน ตาม Layer หรือต้องการเปลี่ยนรายการชื่อวัสดุ ทำได้ โดยไม่ต้องลบแล้วนำเข้าใหม่ (อันนี้ ลูกค้าแนะนำมาขอขอบคุณอย่างยิ่งครับ)
ถ้าต้องการการเพิ่ม รายการ ให้เลือกที่ "เพิ่ม Object เลือกจากแบบ"
กรณีที่รายการไม่มี โปรแกรมจะถามว่า จะตัดการเชื่อมโยงหรือไม่ และแสดงผลเป็นสีแดง รายการที่ไม่มีสามารถลบออกไปได้ทันที่ ทำให้การตรวจรายการซำ้หรือ รายการเกิน ทำได้อย่างถูกต้อง
ตัวอย่าง Video http://youtu.be/0Qnwj1KYdDQ

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

ตัวคำนวนของ Pestimate Bom ที่ใช้งานได้

ในการสร้างสูตร สำหรับ Post ก่อนหน้านี้ เป็นการรวบรวมว่ามี ตัวคำนวนอะไรบ้างที่ใช้งาน ได้ใน Pestimate  (สิงหาคม 2556 ถ้าลูกค้าก่อนหน้านี้ ขอ Update ได้ครับ )


           AND Returns TRUE if all of its arguments are TRUE =AND(logical1[, logical2,…])
            FALSE Returns the logical value FALSE =FALSE
            IF Specifies a logical test to perform =IF(logical_test, value_if_true, value_if_false)
            NOT Reverses the logic of its argument =NOT(logical)
            OR Returns TRUE if any argument is TRUE =OR(logical1[, logical2,…])
            TRUE Returns the logical value TRUE =TRUE";
        const string MATH =
            ACOS Returns the arccosine of a number =ACOS(number)
            ASIN Returns the arcsine of a number =ASIN(number)
            ATAN Returns the arctangent of a number =ATAN(number)
            ATAN2 Returns the arctangent from x- and y-coordinates =ATAN2(x_num, y_num)
            CEILING Rounds a number to the nearest integer or to the nearest multiple of significance =CEILING(number)
            COS Returns the cosine of a number =COS(number)
            COSH Returns the hyperbolic cosine of a number =COSH(number)
            EXP Returns e raised to the power of a given number =EXP(number)
            FLOOR Rounds a number down, toward zero =FLOOR(number)
            INT Rounds a number down to the nearest integer =INT(number)
            LN Returns the natural logarithm of a number =LN(number)
            LOG Returns the logarithm of a number to a specified base =LOG(number[, base])
            LOG10 Returns the base-10 logarithm of a number =LOG10(number)
            PI     Returns the value of 3.14159  =PI()
            POWER Returns the result of a number raised to a power =POWER(number, power)
            RAND Returns a random number between 0 and 1 =RAND()
            RANDBETWEEN Returns a random number between the numbers you specify =RANDBETWEEN(bottom, top)
            SIGN Returns the sign of a number =SIGN(number)
            SIN Returns the sine of the given angle =SIN(number)
            SINH Returns the hyperbolic sine of a number =SINH(number)
            SQRT Returns a positive square root =SQRT(number)
            SUM Adds its arguments =SUM(number1[, number2, …])
            TAN Returns the tangent of a number =TAN(number)
            TANH Returns the hyperbolic tangent of a number =TANH(number)
            TRUNC Truncates a number to an integer =TRUNC(number)";
        const string STATISTICAL =
           AVERAGE Returns the average of its arguments values =AVERAGE(number1 [, number2, …])
            COUNT Counts how many numbers are in the list of arguments =AVERAGEA(number1 [, number2, …])
            MAX Returns the maximum value in a list of arguments =MAX(number1 [, number2, …])
            MIN Returns the minimum value in a list of arguments =MIN(number1 [, number2, …])
            STDEV Estimates standard deviation based on a sample =STDEV(number1 [, number2, …])
            STDEVP Calculates standard deviation based on the entire population =STDEVP(number1 [, number2, …])
            STDEVPA Calculates standard deviation based on the entire population, including numbers, text, and logical values =STDEVPA(number1 [, number2, …])
            VALUE Converts a text argument to a number =VALUE(text);

สูตร ของ Bom ใน Pestimate มี การคำนวนที่ซับซ้อน ได้แล้ว

ในการคำนวน ของ Pestimate เดิมนั้น ทำได้ จากการ บวกลบ คูณ หาร ไม่สามารถทำการคำนวนที่ซับซ้อน เช่น ถอน ราก หรือ คำนวนมุม ได้ ตอนนี้ โปรแกรม Pestimate (ตั้งแต่ สิงหาคม 56)ได้เพิ่มความสามารถให้ใช้ สูตรที่ซับซ้อน ได้   (ดู วิดีโอ) เช่น
  การคำนวนระยะของ จันทัน เมื่อรู้ระยะ ในแนวราบ และ ระยะในแนวดิ่ง

ในภาพ ถ้าคำนวนระยะจันทัน จะเป็น    ราก2 ของ (ระยะแนวดิ่งยกกำลัง2+ ครึ่งของระยะราบยกำลัง2)

ถ้าให้ ระยะดิ่ง เป็น H และ ระยะ ราบ เป็น W และระยะจันทันเป็น L3

การตั้งค่า
 H=3.5 (ขอปัดเศษ)
W=9.767
เช่นตั้งในส่วนรายละเอียดของ Bom


ในสมการในช่องของการคำนวน จะเป็น
 L3=SQRT(POWER(H,2)+POWER(W/2,2))
หรือ
L3=SQRT(H*H+(W/2*W/2))

โดยถ้าเลือกเป็นเหล็ก ตัว C ที่ขายในท้องตลาด จะเป็น 6 เมตรต่อท่อน จะได้
L3=SQRT(POWER(H,2)+POWER(W/2,2))/6
จำนวนท่อนวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2556

การยกเลิก Linetype หรือชนิดของวัตถุที่ไม่ใช้ใน PEstimateCAD

การยกเลิก Linetype หรือชนิดของวัตถุที่ไม่ใช้
ในแบบ Drawing ใช้ Linetype แทนชนิตวัตถุในหลายครั้งจะมี Linetype ที่กำหนดชื่อผิด การที่มีอยู่ ก็ไม่เป็นปัญหา แต่อาจจะเลือกผิดได้ในการทำงาน วิธีการ ที่จะลบ ไป ต้องทำตามขั้นตอน
1.  ต้องเลือกวัตถุที่ เป็น Linetype นี้เปลียนเป็น Linetype แบบอื่นก่อน โดย กดที่วัตถุ และเลือก Properties และ เลือกที่ LineType;
2.  ใน Pestimate ต้อง ลบก่อน
กดปุ่ม แดง “ลบ Linetype”

และกด “Linetype เส้นตรง” ต่อ

3.  เรียกคำสั่ง Purge และเลือกที่ Line type เลือก Linetype ที่ต้องการ ลบ และ กด Purge (พิมพ์ที่Command)
SM-1|A|Ax1.394 ก็จะหายไป


ตัวอย่างการสร้าง สูตรคอนกรีตด้วยตารางคำนวน

ตัวอย่างการสร้าง สูตรคอนกรีตด้วยตารางคำนวน
บทความที่สมบรูณ์ สร้างทั้งBOM ตาม Download
ใน PEstimate 1.4 จะใช้ง่ายขึ้นในการสร้างสูตรด้วยตารางคำนวน (วิดีโอ)
เริ่มต้น การสร้างสูตร
กดที่ เพิ่ม วัสดุ เช่น คอนกรีต ก่อน และ เลือก ค่าแรง แล้ว
กดที่ ช่องตัวแปร จะสร้าง ตัวแปรให้ ให้เพิ่ม # แล้วกดที่ปุ่ม #


โปรแกรมจะใส่ ตัวแปรให้อัตโนมัติ เช่น V1=
ให้พิมพ์เพิ่ม # ต่อไป เป็น  V1=# แล้วกด ปุ่ม “#” ข้างๆ จะแสดงเป็น ตารางคำนวนให้

จะเหมือนกับ ตารางคำนวนทั้วไป คือต้องใส่ =  และตามดัวยค่า หรือช่องในการคำนวน
ช่องสีแดง คือช่องที่จะส่งค่าข้ามไปที่ โปรแกรมจัดการ Bom สามารถเปลี่ยนช่องได้ โดยกดไปทีช่องใหม่ และกดเครื่องหมายถูกที่ แถบด้านบน

สำหรับตัวแปรจากโปรแกรม จัดการBom จะอยู่ใน ช่องคำสั่งส่งต่อ ให้ กด เมาวส์ที่นี้ จะแสดงเมนู ให้เลือก

กด Double clickไปที่ช่อง สีแดง แถบด้านบนจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง
หมายถึง สถานะ แก้ไข จะจบเมื่อกด Enter กด ESC เพื่อยกเลิก
ใส่เครื่องหมาย =


กดที่ตัวหนังสือ คำสั่ง จะแสดงเมนู ตัวแปร

เลือก ตัวแปรBom จะแสดง ตัวแปรจากโปรแกรมจัดการ BOM
เลือก $W และกด * และกดซ้ำที่ คำสั่งอีกที เลือก $D

แล้วกด Enter
จะได้ปริมาตร คอนกรีต
 กดเครื่องหมาย “X” ปิดหน้านี้ จะกลับไปที่ จัดการBOM
กด “บันทึก” จะได้ คอนกรีต พร้อมค่าแรง