วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2556

การประมาณราคาหลังคาและสันต่างๆ


การประมาณวัสดุหลังคา
ในการประมาณวัสดุหลังคา ค่าที่ต้องการใช้จะประกอบด้วย
1.  พื้นที่หลังคา
2.  ความยาวของตะเข้สัน
3.  ความยาวของตะเข้ราง
4.  จำนวนครอบแบบต่างๆ
รายการอื่นเช่น เชิงชาย
จะใช้ระยะรอบของหลังคา


การวัดพื้นทีหลังคา
พื้นที่หลังคามีความลาดเอียง เช่น การลาดเอียง 30 องศา
หมายถึงว่า พื้นที่ของหลังคาก็จะเพิ่ม จาก สมการ

พื้นที่เอียง = พื้นที่แปลน/ cos(30องศา)

สำหรับระยะของสันเอียง หรือสันที่บรรจบ


โดยมาจากรูปที่ระยะของสองด้านที่ เป็น Slope นั้นเท่ากัน

ระยะของสันตะเข้= Sqrt(2+tan(30)^2/sqrt(2);
sqrt(2) หรือ 1.414 มาจากระยะที่เห็นบนแปลนเที่จะยาวเนื่องจาก ฉาก
เอกสารวิธีทำใน Link นี้นะครับ
เอกสาร

2 ความคิดเห็น: