วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

การนำราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ มาใช้ในโปรแกรมอัตโนมัติ ผ่านระบบ Cloud

ใน Version ใหม่ของ Pestimate ได้สนับสนุนระบบ Cloud(ระบบผ่าน Internet) โดยที่ราคาวัสดุก่อสร้าง สามารถนำเข้าได้โดย อัตโนมัติ ผ่านระบบของ Pestimate.net สำหรับผู้ที่ใช้ Version เก่าก็ยังใช้วิธีนำเข้า แบบเดิมได้ โดยการ Download จาก กระทรวงพาณิชย์ แต่ถ้าให้สะดวก กรุณา ติดต่อ Upgrade จะสะดวกกว่ามากโดยเฉพาะเวลาที่หาราคาคาวัสดุในจังหวัดที่ทำการ ประมาณราคาแล้วไม่มี สามารถ ดึงข้อมูลราคาของจังหวัดข้างเคียงได้ทันที จากInternet
ในการดึงข้อมูล ให้เลือกใน เมนูใหม่
"ดาวน์โหลดราคาวัสดุอัตโนมัติ" โดยจะนำราคาที่แสดงใน Web กระทรวงพาณิชย์
( http://www.price.moc.go.th )
มาในโปรแกรม ใช้เวลาไม่นานการติดตั้ง SQL Server 2008 แบบเงียบ ไม่ต้องคิด

ฐานข้อมูลของPestimate จะเป็น SQL Server มักจะมีปัญหาในการติดตั้ง Microsoft SQL server จากผู้ใช้งาน ก็จะเป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษ แล้วลงไม่ค่อยจะได้ สำหรับ Window 7-8 ถ้าลง SQL Server 2005 ไม่ได้ (จะตอบแค่ Next ก็มักจะลงได้) จะต้องเป็น SQL Server 2008 จะงงเวลาลงเพราะถามหลายหน้ามาก สำหรับผู้ที่ไม่ถนัด ให้เลือก Install.bat ลงใน ใน Pestimate (Flash Drive) \SQL Server2008 ก็จะลงโดยไม่ถามมาก เพียงคำถามเดียวว่าจะลงหรือไม่เท่านั้น
สำหรับผู้ที่มี SQL Server ที่มาจาก Microsoft อาจจะทำเองก็ได้ โดยสร้าง INI ไฟล์ตามตัวอย่าง

ในการเรียกจาก Command

sqlexpr_x86_enu.exe /CONFUGURATIONFILE="C:\<โฟล์เดอร์>\Setup.ini”.


ใน ไฟล์ Setup.ini

;SQLSERVER2008 Configuration File
[SQLSERVER2008]
; Specify the Instance ID for the SQL Server features you have specified. SQL Server directory structure, registry structure, and service names will reflect the instance ID of the SQL Server instance.
INSTANCEID=”SQLExpress”
; Specifies a Setup work flow, like INSTALL, UNINSTALL, or UPGRADE. This is a required parameter.
ACTION=”Uninstall”
; Specifies features to install, uninstall, or upgrade. The list of top-level features include SQL, AS, RS, IS, and Tools. The SQL feature will install the database engine, replication, and full-text. The Tools feature will install Management Tools, Books online, Business Intelligence Development Studio, and other shared components.
FEATURES=SQLENGINE,REPLICATION,FULLTEXT,RS,BIDS,SSMS,SNAC_SDK,OCS
; Displays the command line parameters usage
HELP=”False”
; Specifies that the detailed Setup log should be piped to the console.
INDICATEPROGRESS=”True”
; Specifies that Setup should install into WOW64. This command line argument is not supported on an IA64 or a 32-bit system.
X86=”False”
; Detailed help for command line argument ROLE has not been defined yet.
ROLE=”AllFeatures_WithDefaults”
; Detailed help for command line argument ENU has not been defined yet.
ENU=”True”
; Specify if errors can be reported to Microsoft to improve future SQL Server releases. Specify 1 or True to enable and 0 or False to disable this feature.
ERRORREPORTING=”False”
; Specify that SQL Server feature usage data can be collected and sent to Microsoft. Specify 1 or True to enable and 0 or False to disable this feature.
SQMREPORTING=”False”
; Specify a default or named instance. MSSQLSERVER is the default instance for non-Express editions and SQLExpress for Express editions. This parameter is required when installing the SQL Server Database Engine (SQL), Analysis Services (AS), or Reporting Services (RS).
INSTANCENAME=”SQLEXPRESS”
; Agent account name
AGTSVCACCOUNT=”AUTORITE NT\SERVICE RÉSEAU”
; Auto-start service after installation.
AGTSVCSTARTUPTYPE=”Disabled”
; Startup type for Integration Services.
ISSVCSTARTUPTYPE=”Automatic”
; Account for Integration Services: Domain\User or system account.
ISSVCACCOUNT=”NT AUTHORITY\NetworkService”
; Controls the service startup type setting after the service has been created.
ASSVCSTARTUPTYPE=”Automatic”
; The collation to be used by Analysis Services.
ASCOLLATION=”Latin1_General_CI_AS”
; The location for the Analysis Services data files.
ASDATADIR=”Data”
; The location for the Analysis Services log files.
ASLOGDIR=”Log”
; The location for the Analysis Services backup files.
ASBACKUPDIR=”Backup”
; The location for the Analysis Services temporary files.
ASTEMPDIR=”Temp”
; The location for the Analysis Services configuration files.
ASCONFIGDIR=”Config”
; Specifies whether or not the MSOLAP provider is allowed to run in process.
ASPROVIDERMSOLAP=”1″
; A port number used to connect to the SharePoint Central Administration web application.
FARMADMINPORT=”0″
; Startup type for the SQL Server service.
SQLSVCSTARTUPTYPE=”Automatic”
; Level to enable FILESTREAM feature at (0, 1, 2 or 3).
FILESTREAMLEVEL=”0″
; Set to “1″ to enable RANU for SQL Server Express.
ENABLERANU=”True”
; Specifies a Windows collation or an SQL collation to use for the Database Engine.
SQLCOLLATION=”French_CI_AS”
; Account for SQL Server service: Domain\User or system account.
SQLSVCACCOUNT=”MyUserSQLSrv”
; Windows account(s) to provision as SQL Server system administrators.
SQLSYSADMINACCOUNTS=”MyUserAdm”
; The default is Windows Authentication. Use “SQL” for Mixed Mode Authentication.
SECURITYMODE=”SQL”
; Default directory for the Database Engine backup files.
; Provision current user as a Database Engine system administrator for SQL Server 2008 R2 Express.
ADDCURRENTUSERASSQLADMIN=”True”
; Specify 0 to disable or 1 to enable the TCP/IP protocol.
TCPENABLED=”1″
; Specify 0 to disable or 1 to enable the Named Pipes protocol.
NPENABLED=”0″
; Startup type for Browser Service.
BROWSERSVCSTARTUPTYPE=”Automatic”
; Specifies which account the report server NT service should execute under. When omitted or when the value is empty string, the default built-in account for the current operating system.
; The username part of RSSVCACCOUNT is a maximum of 20 characters long and
; The domain part of RSSVCACCOUNT is a maximum of 254 characters long.
RSSVCACCOUNT=”MyUserSSRS”
RSSVCPASSWORD=”myPassword”
; Specifies how the startup mode of the report server NT service. When
; Manual – Service startup is manual mode (default).
; Automatic – Service startup is automatic mode.
; Disabled – Service is disabled
RSSVCSTARTUPTYPE=”Automatic”
; Specifies which mode report server is installed in.
; Default value: “FilesOnly”
RSINSTALLMODE=”FilesOnlyMode”
; Add description of input argument FTSVCACCOUNT
FTSVCACCOUNT=”NT AUTHORITY\LOCAL SERVICE”
; licence terms
IACCEPTSQLSERVERLICENSETERMS=”True”
; Parameter that controls the user interface behavior. Valid values are Normal for the full UI, and AutoAdvance for a simplied UI.
;UIMODE=”Normal”
; Setup will not display any user interface.
;QUIET=”False”
; Setup will display progress only without any user interaction.
QUIETSIMPLE=”True”
; password sql server connexion
SAPWD=”myPassword”