วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2555

การออกแบบใต้มาตรฐาน IFC เพื่อใช้สำหรับการประมาณราคา

IFC ย่อมาจาก Industry Foundation Class จัดตั้งโดยองค์กร IAI (International Alliance for Interoperability) คือองค์กรผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมก่อสร้างในสหรัฐอเมริกา และขยายไปในส่วนอื่นของโลก IFC ในการเขียนแบบ CAD สำหรับงานก่อสร้าง 3 มิติ ลักษณะของการเขียนแบบ แบบ CAD ธรรมดากับ IFC เป็นอย่างไร
ทั้งสองภาพเป็นการเขียนแบบห้องที่ประกอบด้วยกำแพงทั้ง 4 ด้าน ทางด้านซ้านจะเป็นแบบการเขียนด้วย AutoCAD 2 มิติธรรมดา จะเห็นได้ว่าการเขียนแบบจะใช้การเขียนเส้นประกอบกันทั้ง 4 ด้าน โดยที่ไม่ได้มีข้อมูลที่บอกทั้งพื้นที่ หรือองค์ประกอบของกำแพง แต่จะให้มาคือ รูปร่างของเส้นที่เป็นเส้นสี่เหลี่ยม ถ้าต้องการคำนวนพื้นที่ก็จะต้องทำเอง โดยการนำพิกัดของจุด้านใน ด้าน P2 วิ่งวงรอบใน Rect2 เพื่อให้ได้พื้นที่ด้านในของห้องออกมา ส่วนภาพด้านขวาจะเป็นการเขียนแบบโดยใช้ IFC การเขียนจะเป็นการระบุว่าเป็นการสร้างอาคารโดยมีกำแพงทั้ง 4 ด้านอันประกอบเป็นห้อง จะมีความสัมพันธ์กันระหว่างกำแพงทั้ง 4 ได้แก่ Wall ถึง Wall4 ที่ต้องสัมพันธ์กัน และมี Spacel คือพื้นที่ที่เกิดจากการปิด Wall ทั้ง 4 ด้านเข้าหากัน โดยที่ข้อมูลของพื้นที่ และลักษณะของกำแพงจะแสดงในคุณสมบัติ (Property)

ข้อสรุปการเขียนแบบโดยตาม IFC จะให้คุณสมบัติของอาคารมาด้วยมากกว่าเส้นในแบบ และสามารถจัดเก็บหรือเรียกหาข้อมูลที่ต้องการได้ ทำให้สามารถมาใช้ในการประมาณราคาได้เป็นอย่างดี แต่การเขียนแบบโดย IFC มีข้อที่ไม่สะดวกที่อาจจะมีปัญหาในบางกรณี ได้แก่ จะต้องมีวัสดุให้เลือกในการเขียนแบบ เช่น การเขียนหน้าต่างก็ต้องมีให้เลือก จะสร้างสัญญลักษณ์ก่อนก็ได้ แต่จะไม่เหมือนกับเขียนแบบ 2 มิติที่จะได้เฉพาะข้อมูลของเส้นเท่านั้น